Nyereményjáték Szabályzat 2020 Április

Játékszabályzat

A Játék

A Dream Shopping Kft. „Hírlevél feliratkozás” címmel sorsolásos nyereményjátékot szervez, promóciós és direkt marketing céllal (a továbbiakban: Nyereményjáték).

A Nyereményjáték célja, hogy a promóciós nyereményjátékkal a Dream Shopping Kft. direkt marketing adatbázisát építse. A Nyereményjátékban történő részvétel feltétele a direkt marketing célú adatkezeléshez történő hozzájárulás.

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és bármikor visszavonható. A játékos a Játékra való regisztrációval egyidejűleg maradéktalanul elfogadja a jelen szabályzat teljes tartalmát, az abban foglalt feltételeket és nyilatkozatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Játékos bármikor jogosult visszavonni jelentkezését, vagy adatkezelési hozzájárulását, ezek bármelyike esetén a részvétele a Játékban megszűnik.

A Nyereményjátékra jelentkezés során a Játékos feliratkozik a Dream Shopping Kft. hírlevelére, ez feltétele a Nyereményjátékban történő részvételnek.

A Játék szervezői és közreműködője

A Nyereményjáték szervezője a Dream Shopping Kft. (székhely: 2083 Solymár, Birs utca 4.; Cégj.szám: 13 09 169230; Adószám: 24881735-2-13), továbbiakban Szervező.

A Nyereményjáték közreműködője: Kereskedelmi Marketing Trendek Kft (székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 19.; adószám: 14853988-2-41), továbbiakban Közreműködő.

A nyereményjátékban résztvevő személyek

A Nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy, kivéve

a Szervezők és Közreműködők vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§. (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;

Szervezők és Közreműködők megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. fentebb hivatkozott közeli hozzátartozói;

Akit a Szervezők vagy Közreműködők a Nyereményjátékból jelen Nyereményjáték szabályzat megsértése miatt kizártak.;

A Nyereményjátékban valótlan, vagy megtévesztő adatokat szolgáltatnak, illetve a Játékban jogellenes célok érdekében járnak el, avagy a Nyereményjátékban, avagy a Nyereményjátékkal kapcsolatban a Dream Shopping Kft. jó hírnevét sértő nyilatkozatokat tesznek.;

Feltételek, időtartam

Játékra regisztrálási időszak, a játék időtartama:

A Nyereményjáték 2020. május 04-én 00:00:00 órakor kezdődik és 2020. június 30-án 23:59:59 óráig tart.

A Nyereményjáték megkezdése előtt, és a Nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat érvénytelennek tekintjük.

A Nyereményjátékban történő részvétel feltétele a direkt marketing célú adatkezelési hozzájárulás megadása.

A nyereményjáték menete

Regisztráció:

Akik a Bonatti fehérnemű hírlevelére regisztrálnak a megadott időszakon belül, hozzájárulnak a direkt marketing célú adatkezeléshez, majd nyereménysorsoláson vesznek részt.

A regisztráció díjmentes.

A Játékosok a regisztrációval jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

A Nyereményjátékban való részvételhez a regisztráció során a következő adatok megadása szükséges: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

A Nyereményjáték résztvevői személyenként csak egy e-mail címmel regisztrálhatnak a Játékra, és kizárólag az adott e-mail cím első regisztrációja érvényes.

A Nyereményjátékban csak valós adatokkal lehet részt venni. Ismételt, téves avagy valótlan adatok és/vagy e-mail címek megadása a Játékból való kizárást vonja maga után.

Szervező érvényesen regisztráltnak tekinti azt, aki: 1. jelen szabályzat Játékban résztvevő személyek pontjának megfelel és 2. a regisztrációkor valós adatait adja meg, és 3. a nyereményjáték időtartama alatt a rendszer adatbázisában rögzítésre került. A regisztrációt követően az oldalon automatikus válaszüzenet jelenik meg a regisztráció sikerességéről.

A sorsolás

A sorsolás kézi módszerrel történik, melynek során a Nyeremények pontban részletezett tárgynyeremények kerülnek kisorsolásra.

A sorsolás időpontja és helyszíne: 2020. július 01-jén 11:00 órakor a Közreműködő székhelyén (1054 Budapest, Szemere u. 19.)

A Szervezők a sorsolás alkalmával 1 nyertest és 1 tartaléknyertest sorsolnak a nyereményhez. Amennyiben a nyertes bármely okból nem jogosult a nyereményre, vagy 30 napon belül nem elérhető, úgy a Szervezők értesítik és felkérik a nyeremény átvételére az adott nyereményhez kisorsolt, soron következő tartaléknyertest.

A Szervezők a sorsolást követően a nyertest e-mailben értesítik a sorsolást követő 10 napon belül.

A Szervezők a sorsolás eredményét a sorsolást követően a Bonatti Facebook oldalán hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos által megadott név jelenik meg.

A sorsolás nyilvánosan zajlik, azon az érintettek részt vehetnek. Szervezők a sorsolás időpontját és helyszínét a honlapon a sorsolást megelőzően, a Nyereményjáték kezdetén közzétették, és a sorsolás napját megelőző 10 napon belül módosítás nem történt.

 

Nyeremény

1 db ajándékutalvány 25 000 Ft értékben, amelyet a nyertes a Bonatti fehérnemű kínálatából az általa kiválasztott termékekre válthat be.

Nyeremény átvétele

A nyertes a nyeremény átvételére az értesítést követően, de legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül jogosult. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét a rendelkezésére álló határidőn belül nem venné át, úgy a Szervezők a fentiek szerint értesíti a tartaléknyertest. Tartaléknyertes kiesése esetén a Szervező nem köteles további tartaléknyertest sorsolni. A játékban résztvevők vállalják, hogy nyertességük esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezőkkel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása legkésőbb az adott sorsolást követő 60 napon belül megtörténjen.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A nyeremény pénzre nem váltható át.

A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége) a nyertest terhelik.

Tárgynyeremény esetén az esetleges postai kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervezők, sem a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Egyéb rendelkezések

Szervezők a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a honlapon teszi közzé. Jelen nyereményjátékra a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak irányadók.

Adatkezeléshez hozzájárulás

A Szervezők és a Közreműködők minden személyes adatot, amelyhez a Nyereményjáték során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak, valamint jelen játékszabályban foglaltaknak megfelelően kezelnek.

A Nyereményjátékba történő regisztrációval a Játékos önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul a Dream Shopping Kft. adatkezelési tájékoztatójában foglaltak elfogadásához, a Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezeléshez és a direkt marketing célú adatkezeléshez.

Egyéb

A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk elérhetők a Bonatti fehérnemű Facebook oldalán, illetve írásban érdeklődni lehet az info@bonatti.hu e-mail címen.

Budapest, 2020.04.08.

Szervező