Felhasználási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(a továbbiakban: „ÁSZF”)

 

Hatályos: 2020. 04 hónap 01 nap

Jelen ÁSZF célja a 10. pontban meghatározott vállalkozás és a vele az ÁSZF 2. pontjában megjelölt termék/termékek megvásárlása tárgyában szerződést kötő fogyasztó közötti jogviszonyt szabályozza a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77-81. § szerint azzal, hogy az itt meghatározott szabályokat a vállalkozás – a fogyasztókkal történő, több szerződés megkötése céljából – egyoldalúan, a másik Fél közreműködése nélkül előre határozott meg, és amely feltételeket a Felek egyedileg nem tárgyaltak meg. További cél a fogyasztó és a vállalkozás között létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételek egységes és részletes szabályozása, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 11.§ (1) bekezdésében meghatározott körben a fogyasztó tájékoztatása a szerződéskötést megelőzően. 

 1. Fogalmak

A jelen ÁSZF alkalmazásában – amennyiben az adott kontextustól függően egyértelműen nem következik másként – az egyes fogalmak az alábbi jelentéstartalommal bírnak.

 • fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy,
 • vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró, 11. pontban meghatározott jogi személy,
 • termék: a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott ingó dolog,
 • fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés
 • fogyasztói jogvita: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy
 • jótállás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a „Ptk.”) szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás,
 • távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak,
 • távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.
 1. Termékek

A vállalkozás által üzemeltetett honlapon keresztül a fogyasztó által kiválasztásra kerülő női és férfi fehérneműk, hálóruházat valamint otthoni viseletre  alkalmas házi papucsok,  nyári szezonban fürdőruhák  vonatkozásában a vállalkozás által üzemeltetett honlapon kap tájékoztatást a fogyasztó. Amennyiben a honlapon megtekintett képek illetve a termék rendeltetése a honlapon közölt adatokkal nem elég informatív, úgy lehetőség van a telefonos információ kérésre a 0630 9196 743 telefonszámon.

 1. Árak

Az egyes termékek árát a vállalkozás által üzemeltetett honlap tartalmazza. A feltüntetett árak az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák, mely a vállalkozó által értékesítésre kínált termékek esetében 27 (huszonhét) százalék. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítással kapcsolatos költségeket, amelyeket részletesebben a 4. pont állapít meg.

 1. Rendelés menete, a szerződés létrejötte

A termékek rendelése előzetes regisztráció feltételéhez kötött. A fogyasztó kiválasztja a termékeket és a kosárba helyezi. A termékek kiválasztását követően a pénztárhoz való távozásnál a fogyasztónak lehetősége nyílik újból szemrevételezni az általa kiválasztott termékeket és azok árait. A távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. A megrendelés leadását követően a vállalkozás legkésőbb 48 órán belül elektronikus úton visszaigazolja a megrendelést. Visszaigazolás elmaradása esetén vállalkozás mentesül az ajánlati kötöttség alól. A termékeket a vállalkozás a Magyar Posta vagy futár segítségével szállítja a fogyasztó által megadott címre. A fogyasztó a vásárlással beleegyezik abba, hogy a szállítás teljesítéséhez szükséges adatait a vállalkozás a szállítást teljesítő futárszolgálat vagy a Magyar Posta  számára átadja. A kiszállítás költsége Magyarország egész területén egységesen bruttó 1980 Ft, 20 000 Ft feletti megrendelés esetén pedig ingyenes. Külföldre történő szállításról külön egyeztetünk partnereinkkel. Utánvétes vásárlásra webáruházunkban nincs lehetőség. A termékek  szállítása kizárólag munkanapokon 8-16 óra közötti intervallumban történik, pontos időmegjelölés nélkül. Sikertelen kézbesítés esetén a posta vagy a futárszolgálat  az újra egyeztetett időpontban megkísérli a kiszállítást. 16 óráig beérkező rendelések a megrendelést követő 2. Munkanapon belül 8-16 óra között kiszállításra kerülnek.

A rendelés elküldését követően a vállalkozás rendszere automatikusan visszaigazolja a fogyasztó által megadott elektronikus levelezési címen d A rendelés vonatkozásában tájékoztatást a weboldalon taíjbekérő formájában. Információt a díjekérőn lálható elérhetőségek bármelyikén, a visszaigazolásban található rendelésszámra hivatkozással kérhet a fogyasztó.

Bankkártyával történő fizetés esetén a Simplepay rendszer automatikus fizetési igazolást küld a vállalkozónak és a megrendelőnek is egyidejűleg a fizetésről.

 A vállalkozás és a fogyasztó közötti szerződés a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése alapján írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződés nyelve a magyar. A szerződés papír alapon nem kerül iktatásra.

Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében.

Fogyasztó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a megadott terméknél az X gomb megnyomásával törölheti a kosár tartalmát. Ezt követően ismételten kosárba kell helyezni a kívánt mennyiséget a rendelni kívánt termékből. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor a termék mellett található X gomb lenyomásával törölheti azt. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.

 1. A megrendelés lemondásának módja és feltételei

Megrendelését – a csomag postára történő feladásáig vagy a futárszolgálatnak történő átadásáig – a fogyasztó bármikor megváltoztathatja Ez esetben hívja a +36 30 9 196 743-as telefonszámot, vagy írjon a(z) info@bonatti.hu elektronikus levelezési címre. Kérjük, hogy megkeresésében mindenképpen hivatkozzon a visszaigazolásban szereplő, az adott megrendelésre vonatkozó rendelésszámra.

 1. A megrendeléssel, szállítással kapcsolatos reklamációk, elállás
 1. a) A szállítással kapcsolatos kifogások

Az Ön megrendeléséért az áru Ön által történő kézhezvételéig teljes körű felelősséget vállalunk. A hibás vagy sérült árut 5 munkanapon belül cseréljük, vagy pótoljuk saját költségünkre. Amennyiben Ön a hibás szállítás vagy az áru szállításkori sérülése miatt a lenti, c) pont szerint eláll a megrendeléstől, akkor a már megfizetett áru ellenértékét a c) pont rendelkezéseinek megfelelően visszafizetjük. Az áru átvételét követően a szállítással kapcsolatos reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

 1. b) Panaszkezelés

Vevő bármilyen kifogását, panaszát az érintett termék/szolgáltatás azonosítására alkalmas adatokkal, valamint a kifogás vagy panasz pontos leírásával jelentheti be a Szolgáltató ügyfélszolgálatának telefonszámán (+36 30 9 196 743 ) hétfőtől péntekig 9.00-17.00 óra között, illetve az ügyfélszolgálat email címén (info@bonatti.hu).

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni, és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, a felek a panaszról jegyzőkönyvet vesznek fel, amely a következőket tartalmazza:

 • a Vevő neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Vevő panaszának részletes leírása, a Vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a Vevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vevő aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Ha a kifogás rendezésének módja a Vevő igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vevőnek át kell adni. Ha a Szolgáltató a Vevő igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vevőt.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Vevő és a Szolgáltató közötti, a szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: „fogyasztói jogvita”) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a Vevő vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Vevőt megillető jogokkal és a Vevőt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A Szolgáltatóval megkötött ügyletekre elsősorban a Vevő lakóhelye szerint illetékes békéltető testület jogosult. Ennek hiányában pedig a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: +36 1 269 0703

Fax száma: +36 1 269 0703

Név: Dr. Csanád Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

A Vevő ezen szervezethez fordulhat a Szolgáltatóval való vitás ügyei rendezése érdekében. A Vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ezeken felelül, amennyiben a panaszkezelést követően a fogyasztó panasza elutasításra kerül, a fogyasztónak jogában áll a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulni. Erről tájékozódhat a http://jarasinfo.gov.hu/ internetes oldalon.

 1. c) A fogyasztó elállási joga

Az elállási jog gyakorlásának határideje és módja:

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a kiszállítótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Dream Shopping  Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2083 Solymár, Birs utca 4.

info@bonatti.hu

+36 30 9196 743

 Ebből a célból felhasználhatja a Rendelet 2. számú mellékletében rendszeresített elállási nyilatkozat-mintát is. A szerződéstől történő elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza a fenti címek egyikére:

„Címzett: (itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: (itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék megjelölése)

Átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:”

 Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Tájékoztatjuk, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Továbbá tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29§-a szerint a kivételszabály alá tartozó termékeknél fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát.

A vállalkozás által megvételre kínált termékkategóriák közül a női bugyik és a férfi alsónadrágok a kivételszabály alá tartozó termékeknek minősülnek, ugyanis olyan zárt csomagolású termékek köre ez, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhetők vissza.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos kiszállítási módtól eltérő szállítási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

 1. Szavatosság, jótállás

Az átvétel pillanatában a fogyasztónak ellenőriznie kell a Termékeket annak érdekében, hogy megbizonyosodjon azok a megrendelt cikkekkel való egyezőségéről, valamint a megfelelőségi hibáktól való mentességéről. Az értékesítéskor a Termékekre a hatályos jogszabályban előírt szavatosság vonatkozik ( a termékek megfelelőségével kapcsolatos törvényben előírt szavatosságra vonatkozó Fogyasztói Kódex 129. és azt követő cikkei). Minden a Váallalkozás  által értékesített termékre a megfelelőségi eltérésekre vonatkozó az értékesítéstől számított  6 hónap időtartamú szavatosság érvényes: ez azt jelenti, hogy  Vállalkozás szavatosságot vállal a termék megfelelőségével kapcsolatban ezen időszak alatt felmerülő hibájáért. A termék megfelelőségi hibáját a felfedezéstől számított 30 napon belül kell közölni a Vállalkozással  (kivéve ha ez ellentétes a Vásárló szokásos lakóhelye szerinti ország kötelező érvényű jogszabályával), az Ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel útján, vagy a következő 12. pontban felsorolt elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben a fogyasztó a fenti határidőn a hibát nem közli, elesik az alábbiakban felsorolt jogoktól.

Megfelelőségi hiba esetén a Vásárlónak jogában áll a termék költségmentes javítását vagy cseréjét kérni. Abban az esetben, ha a fenti jogorvoslati megoldásokra nincs lehetőség, vagy azok túlságosan költségesnek bizonyulnának, a Vásárló jogosult a kifizetett vételár csökkentésére vagy az értékesítési szerződés felbontására és a Fogyasztói Kódex 130. cikke értelmében, a vételár azt követő megtérítésére.

 1. Termékcserére vonatkozó szabályok

Amennyiben a termék mérete nem megfelelő, úgy azt a kézhezvételtől számított 8 napon belül díjmentesen kicseréljük. Ez alól higiéniai okokból  kivételt képeznek a női és a férfi alsónadrágok.

Ingyenes termék csere 1 alkalommal

Amennyiben a termék megrendelést követően nem bizonyul jónak (pl: nem jó a mérete) , egy alkalommal díjmentesen kicseréljük Önnek, vagyis a csere termék postázási költséget átvállaljuk. További ( második vagy további) cseretermék csere esetén összeghatártól függetlenül 1500 Ft a szállítási díj. Az egyszeri ingyenes termékcsere annak ellenére is megilleti Önt, ha az első vásárlásnál szállítási díjat fizetett. 

 1. Fizetési feltételek

A fizetési módot a megrendeléskor választhatja meg.  A megrendeléskor Ön jogosult a vásárlás ellenértékét  a kiküldött dijbekérő alapján bankkártyával vagy átutalással kifizetni.

Tájékoztatjuk, hogy a vállalkozástól történő rendelés és vásárlás, valamint a díj megfizetése két elkülönített rendszerben történik, melynek megfelelően a vállalkozás nem szerez információkat az Ön által birtokolt bankkártya adatairól, illetőleg a vállalkozás nem továbbít adatokat az Ön kártyavezető bankjának Önhöz kapcsolódó, a vásárlás vonatkozásában birtokába került személyes adatokról.

 1. Tárhelyszolgáltató adatai

Cég neve: DotRoll Kft.
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Magyarország
Adószám: 13962982-2-42
Telefon: +36-1-432-3232
Fax: +36-1-432-3231
E-mail: support@dotroll.com

 1. A szerződés időtartama, a vállalkozás személye

 A szerződés a Ptk. 6:3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével megszűnik.

 Név: Dream Shopping Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2083 Solymár, Birs utca 4.

Adószám: 24881735-2-13

Cégjegyzékszám: 13 09169230

Nyilvántartó szerv: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

 Kapcsolattartási lehetőségek:

Telefon: +36 30 9196743

E-mail: info@bonatti.hu