Adatvédelmi nyilatkozat 2017-10-10T22:42:39+00:00

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbiakat, hiszen szolgáltatásaink igénybevételével úgy vesszük, hogy Ön elfogadja felhasználási feltételeinket!

Általános irányelvek

Az oldal bizonyos esetekben anonim módon rögzítheti a látogatás adatait. Ezekkel az adatokkal fokozzuk az oldal működésének hatékonyságát, elemezzük az aktuális trendeket és felügyeljük az oldalt.
A Dream Shopping Kft. által működtetett weboldal a felhasználók önszántukból beírt adatait tárolja.
A weboldalra regisztrált felhasználók adatait a Dream Shopping Kft. önszántából, harmadik félnek csak a regisztrált felhasználó által nyilvánosság számára megadott adatokat adja át, és az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el.

A rendszerünk védett külső támadásokkal szemben, azonban teljes körű garanciát nem tudunk vállalni az adatok hozzáférhetetlenségével kapcsolatban.

Böngészés közben weboldalunk sütiket (cookie) helyez el a Felhasználó számítógépén. A sütik apró információelemek, amelyeket a webböngésző a merevlemezen tárol. A böngészőben le lehet tiltani a sütik használatát (a böngésző súgó képernyője vagy használati utasítása ismerteti ennek módját), de ez csökkenti honlapunk működőképességét.

A www.bonatti-fehernemu.hu domain név alatt elérhető weboldalt a Dream Shopping Kft. – 2083, Solymár, Birs utca 4. (továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. Jelen nyilatkozat (Nyilatkozat) a Dream Shopping Kft. által a weboldalak üzemeltetésével összefüggésben kezelt személyes és egyéb adatok védelmével kapcsolatos politikáját, gyakorlatát és kötelezettségvállalásait tartalmazza. Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-130138/2017.

Jelen Nyilatkozat bármely módosítása abban az időpontban lép hatályba, amikor az online regisztráció megtalálható és elérhető a Dream Shopping Kft. weboldalán. Ezen online regisztrációs felületen kerülnek a Dream Shopping Kft. adatbázisba olyan jelentkezők személyes adatai, akik tagjaink, partnereink, esetleg aktuális munka- és gyakornoki lehetőségre vagy későbbi gyakornoki, illetve munkalehetőségre pályáznak.

A Dream Shopping Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Nyilatkozat vagy a hozzá kapcsolódó oldalak bármely tartalmát, különös tekintettel a vonatkozó jogszabályok változására, külön előzetes figyelmeztetés, és utólagos tájékoztatás nélkül megváltoztassa, illetve megszüntesse, figyelembe véve a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat.

 

1. Megfelelés a jogszabályoknak

1.1 A Dream Shopping Kft. tiszteletben tartja és megóvja az Ön személyes adatait. Az Ön által megadott adatokat a mindenkori hatályos magyar adatvédelmi törvénynek, egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek csak a Felhasználó engedélyével adjuk át, nyilvánosságra nem hozzuk, és azokat csak saját tevékenységünkkel kapcsolatosan, mértékben és ideig használjuk fel.

1.2 A Dream Shopping Kft. adatvédelmi elveinek kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével járt el:

  • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Avtv).
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
  • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
  • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

1.3 Használt fogalmak és azok értelmezése
A jelen Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések tartalma megegyezik azoknak az Avtv. értelmező rendelkezéseiben (2. §) rögzített tartalmával.

Az Avtv. jelenleg hatályos vonatkozó fogalmai és értelmezései

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például: ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

Egyéb fontosabb kifejezések:

Weboldalak: a Dream Shopping Kft.-hez visszavezethető internetes portálok, melyek a Szolgáltatások és a Weboldalakat látogató Felhasználók rendelkezésére bocsátott Tartalmak összességéből állnak.

Szolgáltatások: azon tevékenységek és műveletek összessége, melyeket a Felhasználók végezhetnek el a Weboldalakon keresztül rendelkezésre bocsátott Tartalmakkal kapcsolatosan.

Tartalmak (a teljesség igényessége nélkül az alábbiakat jelöli): szövegek, dokumentumok, audió és videó anyagok, információk, grafikák, fényképek és/vagy ábrák, illusztrációk, rajzok, logók, művek és bármilyen más típusú eredeti vagy reprodukált anyag, melyek a Weboldalakon vannak publikálva vagy ezeken keresztül kerülnek elküldésre, beleértve szoftvereket, a layout-ot, a grafikát és a színeket.

Felhasználó: a Weboldalak és az ezeken keresztül rendelkezésre bocsátott Szolgáltatások felhasználói.

 

2. Általános adatkezelési elvek

2.1 A Weboldalak üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője a Dream Shopping Kft. Az adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

2.2 A Weboldalak üzemeltetésével összefüggésben végzett adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a tevékenysége iránt érdeklődők számára hírlevelet küldjön, tevékenységével kapcsolatos kereskedelmi és marketingtevékenységet folytasson, a weboldalon keresztül információt biztosítson, és tanácsadást, szolgáltatásokat nyújtson.

2.3 Az adatkezelés minden esetben önkéntes, a személyes adatokat kizárólag a választott szolgáltatás céljából, az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása, amelyet az érintettek a Weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával adnak meg.

2.4 Fenntartjuk jogunkat, hogy látogatóinktól, felhasználóinktól és ügyfeleinktől gyűjtött, valamint adatbázisunk összetételére vonatkozó statisztikai – azaz személyes adatnak nem minősülő – adatokat adatvédelmi politikánknak és az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyilvánosságra hozzuk, valamint harmadik személyek számára továbbítsuk.

2.5 Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik. Harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra.

2.6 Tevékenységünk során technikai és szervezési intézkedésekkel, biztonsági eljárási szabályok kialakításával gondoskodunk az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.

2.7 Az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel érintetteknek (ideértve a regisztrált felhasználókat és a Weboldalak látogatóit is) az Adatkezelő székhelyére küldött levélben, vagy az info@bonatti.hu e-mailben az Adatkezelőnél bármikor lehetőségük van az Adatkezelő által végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat visszavonni, hozzájárulásukat egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adataik kezelése ellen az Avtv. által meghatározott esetekben tiltakozni.

3. Regisztráció

3.1 Adatbázisunkba való bekerülésének érdekében felhasználóinkat megkérjük, hogy regisztrálják magukat honlapunkon. A regisztráció során a felhasználóinkat a személyes adataik közlésére kérjük. A regisztráció során csak olyan személyes adatot kérünk Öntől, amely az adott szolgáltatás céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

3.2. Önnek bármikor módjában áll regisztrációkor megadott adatait megváltoztatni, valamint minden adatának törlését kérni adatbázisunkból.

3.3. A regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak ingyenes tárolására, valamint adatvédelmi politikánknak megfelelő kezelésére.

4. Jelentkezés hírlevél szolgáltatásra

Önnek lehetősége van hírlevél szolgáltatásra jelentkezni. A jelentkezés lépései weblapunkról egyértelműen kiderülnek. Jelentkezését követően a Dream Shopping Kft. tájékoztatja Önt arról, hogy fogadta az Ön jelentkezését.

5. Levelezés

Szolgáltatásaink során elektronikus levelezés útján lépünk kapcsolatba felhasználóinkkal. Ha valaki spontán küld egy e-mailt a weboldalainkon lévő valamely e-mail címre, akkor elmentjük a feladó adatait és az esetleges személyes adatokat, melyeket az e-mail és a mellékletek tartalmaznak.

6. Internetes űrlapok, kérdőívek kitöltése

Amikor valaki belép a Dream Shopping Kft. weboldalaira és interaktív módon használja a szolgáltatásokat (pl. hírlevél igénylése, regisztráció, kampányok stb.), kérhetjük internetes űrlapok  vagy kérdőívek kitöltését, amely személyes adatokat tartalmaz.

7. Részvétel programokon, eseményeken és ideiglenes tematikus kezdeményezéseken

Ilyen esetekben az adatokat feldolgozzuk, hogy lehetővé tegyük a részvételt azokon a különleges kezdeményezéseken, melyeken a jelentkező részt szeretne venni.

8. Termékek vásárlása

A megadott adatokat a rendelése teljesítésére és ezekkel kapcsolatos tevékenységekhez használjuk (termékek küldése, fizetések kezelése és vonatkozó tevékenységek stb.).

9. Tájékoztatás és jogorvoslati lehetőségek

9.1 Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen Nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése, észrevétele merülne fel, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba a velünk az alábbi e-mail címen: info@bonatti.hu. Itt Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Kérelme estén részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton adjuk meg.

9.2. Bármikor kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Tájékoztatjuk, hogy kötelesek vagyunk adatai törlésére az alábbi esetekben:

(a) ha az adatok kezelése jogellenes;
(b) ha Ön kéri;
(c) az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható;
(d) az adatkezelés célja megszűnt;
(e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

9.3. Ön az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Tiltakozását – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatjuk.

Jelen Nyilatkozatban rögzített adatvédelmi politikánk kizárólag a Dream Shopping Kft. által üzemeltetett oldalakra érvényesek.
Hatályos: 2017. szeptember 1-jétől